Μνημόνιο Υπέγραψαν ΥΠΕΚΑ, Ακαδημία Αθηνών και Τράπεζα της Ελλάδος

Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», συνυπέγραψαν σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) Γρηγόρης Σκαλκέας και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.


Στόχος του Μνημονίου συνεργασίας, είναι  :


*Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε επίπεδο χώρας, με συγκεκριμένες δράσεις προσαρμογής σε όλους τους τομείς.


*Η αξιοποίηση της εμπειρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), την οποία αυτή στηρίζει, σε θέματα των οικονομικών και λοιπών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.


Η συνεργασία θα αφορά:


1. Την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».


2. Τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής.


3. Την ενσωμάτωση πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς.


4. Στη διεθνή παρουσία της χώρας σε θέματα προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.


5. Την προώθηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τις επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή.


Ειδικότερα :


Α) το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει:


*Τη σύνταξη των προδιαγραφών του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,  σύμφωνα με τις  μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή («An EU Strategy on adaptation to climate change, Europe an Commission», Brussels, 16.4.2013), αλλά και τις εθνικές πολιτικές.


*Την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της Εθνικής Στρατηγικής.


*Τη χρηματοδότηση υποστηρικτικών ενεργειών (πιθανή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, υποστήριξη υπουργικών συναντήσεων για το θέμα κ.ά.).


*Τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής σε όλους τους τομείς.


Β) Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα αναλάβει:


*Την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».


*Την επιστημονική υποστήριξη του ΥΠΕΚΑ σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.


*Την επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού.


*Την επιστημονική υποστήριξη του ΥΠΕΚΑ σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και γενικότερα στην εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Κλιματική Αλλαγή για 6 έτη (2015-2020).


*Η επιστημονική υποστήριξη αυτή μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία των «Μερών».


Γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναλάβει:


*Τη στήριξη διά της ΕΜΕΚΑ, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, προκειμένου η Επιτροπή αυτή αφενός να μελετήσει την ενσωμάτωση πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς και αφετέρου να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».


Δ) Τέλος, το ΥΠΕΚΑ, το ΙΙΒΕΑΑ και η ΤτΕ θα αναλάβουν από κοινού την ευθύνη οργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


Κατά τη διάρκεια της τελετής έδωσαν το παρόν, η πρώην Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία συμμετείχε στην ομάδα προετοιμασίας για την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, ο Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός ο οποίος θα υποστηρίξει επιστημονικά την προσπάθεια με την εμπειρία που διαθέτει σε ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΚΑ.